Kritéria pro přijetí dětí pro rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Úžice, Kralupská 48, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.                                                                                                                                                                  

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne  5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.   

Při zápisu dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.                                            

Při zápisu dětí, které vyžadují zvláštní péči (zdravotní postižení či znevýhodnění) je třeba doložit zprávu ze školského poradenského zařízení.    

                 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:     

1) Děti s trvalým pobytem v Úžicích – Netřeba – Kopeč, které dovrší 5 let věku do 31. 8. 2024 (povinné předškolní vzdělávání)

2) Děti s trvalým pobytem v Úžicích – Netřeba – Kopeč, které dovrší 4 let věku do 31. 8. 2024            

3) Děti s trvalým pobytem v Úžicích – Netřeba – Kopeč, které dovrší 3 let věku do 31. 8. 2024

4) Děti bez trvalého pobytu ve spádových obcích, po dovršení 3 let, dle věku od nejstaršího

5) Děti mladší 3 let, dle věku od nejstaršího

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Pořadí v každé věkové skupině bude stanoveno podle data narození s tím, že starší dítě má přednost. Ředitelka může při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přihlédnout ke skutečnostem hodným zvláštního zřetele.  

Na přijetí dětí mladších tří let není právní nárok.  

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky). 

Kritéria se vztahují též na děti – občany Evropské unie či občany třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona v platném znění.                                                                                                                                                                                               

K zápisu do MŠ mohou podat přihlášku i cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti v platném znění.

                                                                                                                            Mgr. Lenka Konečná

Dodatek k zápisu dětí do MŠ                                                                                                                     

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., bude rozhodnutí o přijetí oznámeno zveřejněním registračních čísel na nástěnce ve vchodu do MŠ nebo na stránkách školy: http://skolauzice.info. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 10. 6. 2024. Registrační číslo pro tyto účely přidělíme Vaší žádosti a také Vám bude předáno.

Nepřijatým dětem bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí.