Školní a provozní řád

Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. 9. 2022

adresa:            Základní škola a mateřská škola Úžice, příspěvková organizace

                                   Kralupská 48, 277 45, Úžice

telefon:                       773 114 772, 773 114 882

IČO:                            71 00 35 17

zřizovatel:                  obec Úžice

Závaznost školního řádu

 • Zaměstnanci školy jsou se Školním řádem prokazatelně seznámeni.
 • Zákonní zástupci jsou informováni o jeho vydání a obsahu (na třídních schůzkách v září příslušného kalendářního roku nebo při nástupu dítěte do MŠ).
 • S vybranými částmi Školního řádu jsou seznamovány děti, forma seznámení odpovídá věku a rozumovým schopnostem dětí.

Cíle předškolního vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a doporučuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP – PV).
 • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

Práva dítěte

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku …).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 • Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 • Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a učitelkami MŠ nejvhodnější postup).

Povinnosti dítěte

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů učitelek, učitelů MŠ a ostatních zaměstnanců školy.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Zákonní zástupci mají právo

 • Zákonný zástupce dítěte má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jeho dítěte, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jeho osobního a rodinného života.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce mateřské školy.

Povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost řídit se školním řádem a provozním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel školy.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
 • Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce MŠ (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce dítěte na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ředitelka školy podnikne kroky potřebné pro poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Distanční výuka

 • Děti, které před začátkem daného školního roku dovršily 5 let věku jsou v případě potřeby vzdělávány distanční formou.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Učitelky mateřské školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

typ MŠ:                      mateřská škola s celodenním provozem

kapacita:                     41

provozní doba:           6: 30 – 16: 30 hod.

prostory:                     2 třídy, 1 ložnice, 2 umývárny, využíváme velkou přilehlou zahradu

charakter podlah:       herny – linoleum a koberec

                                   ložnice – koberec

                                   chodba, umývárna a WC – dlažba s koupelnovou rohožkou

osvětlení:                   herny, ložnice, chodba, kancelář  – stropní zářivková tělesa

                                   umývárny a WC – stropní svítidlo na žárovku, vše v dostatečném počtu

stravování:                 v jídelně v budově, je zde i jídelna pro žáky základní školy

                                   časový odstup mezi jednotlivými jídly nepřesahuje 3 hodiny

zpřísněná hygienická

pravidla:                     důkladné a časté mytí rukou

                                   pro doprovod k dispozici dezinfekce u vchodových dveří  

                                   denně se provádí důkladný úklid všech místností, úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají

                                   je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá

                                   větší počet lidí

                                   velmi důležité je časté a intenzivní větrání všech využívaných prostor

Režimové požadavky

požadavekobsahčas
příchod* osobní předávání dětí učitelce6: 30 – 8: 00
 * ve výjímečných případech sourozencem, pověřenou osobou 
 * děti se scházejí v 1.  třídě, v 7: 45 hodin se rozdělí do svých tříd 
 * v 8: 00 hodin se mateřská škola uzamyká 
   
spontánní hra* činnosti dle přání a výběru dětí6: 30 – 8: 00
 * rozvíjení podnětů nabízených učitelkou 
  
řízená činnost* individuální práce s dětmi8: 00 – 8: 30
 * cvičení, pohybové hry 
 * rozhovory 
   
svačina dopolední* mladší děti v jídelně, děti předškolního věku ve školní jídelně8: 30 – 8: 50
   
činnosti řízené* didakticky cílené činnosti8: 50 – 9: 20
 * komunitní a diskusní kruhy 
 * skupinové, kolektivní a frontální činnosti 
   
pobyt venku* převlékání, příprava na pobyt venku9: 20 – 11: 20
 * pobyt venku 
 * 1 učitelka na 20 dětí v běžných třídách 
 * 1 učitelka na 12 dětí ve třídě, ve které jsou děti mladší 3 let 
 * ve třídě, kterou navštěvuje dítě s IVP, působi asistent pedagoga 
 * pro bezpečnost dětí na vycházce jsou používány
reflexní vesty a dopravní terčík
 
 * příprava na oběd, hygiena 
   
oběd* mladší děti v jídelně, děti předškolního věku ve školní jídelně11: 20 – 11: 55
   
odpočinek* hygiena, příprava na spánek11: 55 –14: 15
 * ložnice – lehátka 
 * odpolední spánek v ložnici pro spící děti 
 * ostatní děti klidové činnosti ve třídě 
 * příprava na svačinu, hygiena 
   
svačina odpolední* podle počtu dětí v jídelně
nebo také ve školní jídelně (předškoláci)
14:15 – 14: 45
   
spontánní hra* odpolední zájmové činnosti dětí14: 45-16: 30
 * pokračování didakticky cílených činností 
 * postupné odcházení dětí – předávání ZZ nebo pověřené osobě 
 * sloučení obou tříd dle počtu přítomných dětí 
   
pitný režim* na WC v každé třídě a na zahradě jsou instalována pítka,
voda je po celý den k dispozici
po celý den
 * voda, slazený nápoj a mléčný nápoj
jsou podávány dětem k jídlu
 
   
otužování dětí* pravidelné a časté větránípo celý den
 * redukce teploty ve třídách, sledování teploměrů 
 * kontrola a úprava oblečení dětí v MŠ i mimo ni 
   
uzavření MŠ* prostory MŠ se uzamykají16:30
   

Využití k jiným účelům:

Divadelní vystoupení, besídky, třídní schůzky, výrobní dílny, kroužky, plánované odpolední akce s rodiči.

Způsob nakládání s prádlem:

Výměna prádla                      – ručníky 1x týdně i častěji dle potřeby

                                               – pyžamo 1x za týden

                                               – ložní povlečení 1x za 3 týdny

Způsob praní                          –  vlastní pračka, sušárna

                                               –  pověřená osoba – uklízečka MŠ

                                               –  na použité prádlo jsou určeny vhodné nádoby ( prádelní                                                             koše)

                                               – čisté prádlo je uloženo v uzavřené úložné skříni s lůžkovinami

Lehátka                                  – povrchové praní potahové látky 1x ročně nebo dle potřeby

                                                 při znečištění

Polštáře a deky                       – 2x ročně praní v pračce nebo dle potřeby při znečištění

Matrace (výplně)                   – výměnné potahy prány v pračce 2x ročně nebo dle potřeby

                                                  při znečištění

Běžný denní úklid:               – utírání prachu

                                               – otírání povrchů

                                               – 2x denně úklid koupelen a toalet

Podlahy:                                – zametání dle potřeby

                                               – vytírání 2x denně, případně dle potřeby

Koberce:                               – chemické čištění 1x ročně

                                               – luxování 1x denně nebo dle potřeby častěji

Nakládání s odpady:                        – odpadové nádoby (koše) jsou určeny pro smíšený odpad,

                                                 1x týdně se desinfikují

                                               – běžné odpady se denně odstraňují do popelnic komunálního

                                                 odpadu mimo budovu MŠ

                                               – plasty, papír a sklo jsou shromažďovány do speciálních nádob                                       k tomu určených

                                               – tekuté odpady – kanalizace

Větrání:                                 – místnosti jsou odvětrávány otevřenými okny minimálně 2x

                                                 denně (před zahájením provozu a v době pobytu venku),

                                                 nepřetržitě se využívá mikroventilace

                                               – většina oken je opatřena roletami na regulaci slunečního

                                                 záření

Údržba zahrady:                  – pravidelné sekání trávy, hrabání a úklid listí, údržba záhonů,

                                                 zalévání pískoviště, pravidelná výměna a doplňování písku,

                                                 zakrývání, kropení

Úžice, dne: 30. 8. 2022                                              __________________________________

                                                                                   Mgr. Lenka Konečná, ředitelka školy